اخبار شركت
فروش زمین ومستحدثات کارخانه آبفر
شرکت سرمایه گذاري صنعت ومعدن درنظرداردزمین ومستحدثات کارخانه آبفر رابامشخصات زیر ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند

ادامه خبر

اطلاعات فروش سهام شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن
فروش تعداد31.520.000 سهم معادل 26.27 درصد سرمایه ثبت شده شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن (سهامی خاص)

ادامه خبر

اطلاعات فروش سهام شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن
فروش تعداد 20.997.200 سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن (سهامی عام)

ادامه خبر