ترکیب سهامداران

سهامداران بالای یک درصد

در تاريخ 1392/09/30

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام
1 بانك صنعت ومعدن 888,864,837 59.26
2 صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز كاركنان شركت ملي نفت 250,000,000 16.67
3 شركت ليزينگ صنعت ومعدن (سهامي خاص ) 137,666,667 9.18
4 سرمايه گذاري ايران و فرانسه (سهامي خاص) 19,129,961 1.27
5 بانک پارسیان 16,775,275 1.12
ساير سهامداران زیر 1 درصد 187,563,360 12.50
جمع كل 1,500,000,000 100